Salon Afro World gevestigd te Utrecht

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Salon Afro World. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Salon Afro World. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Salon Afro World behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Salon Afro World erkend.
1.4 Salon Afro World garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, rekening houdend met het gegeven onder de disclaimer.

Artikel 2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De voorraad op de website/webshop is slechts ter indicatie en in sommige gevallen afhankelijk van de voorraad bij onze leveranciers.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Salon Afro World bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Salon Afro World zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Salon Afro World geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW.

Artikel 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Salon Afro World heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Salon Afro World. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Salon Afro World er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten/levering/installatie van derde, waarbij Salon Afro World slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde derde van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• Goederen welke in afwijkende kleuren en maten zijn geleverd
• Uitlopende goederen welke verdwijnen uit het assortiment. Dit staat duidelijk bij desbetreffende producten vermeld.
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

Artikel 5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Salon Afro World dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Salon Afro World. Salon Afro World houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Salon Afro World respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Salon Afro World maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Afmelden voor de mailinglijst kan ten alle tijden door middel van een e-mail naar info@salonafroworld.nl.

Artikel 6. Garantie
6.1 Salon Afro World garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Salon Afro World komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, echter beperkt tot een periode van maximaal 6 maanden. Salon Afro World is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Salon Afro World) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Salon Afro World. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering, aan Salon Afro World schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Salon Afro World gegrond worden bevonden, zal Salon Afro World naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Salon Afro World en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief verzendkosten) der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Salon Afro World) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Salon Afro World gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Salon Afro World voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, lichamelijke schade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Salon Afro World is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Salon Afro World in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Salon Afro World en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.7. Indien er fabrieksgarantie van toepassing is mag Salon Afro World van de klant verlangen dat deze zelf contact opneemt met de fabrikant van desbetreffend product.

Artikel 7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Salon Afro World zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Salon Afro World slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Salon Afro World gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Salon Afro World kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
7.7 Salon Afro World kan individuele kopers specifieke aanbiedingen doen zonder dat ander kopers hier rechten aan kunnen ontlenen

Artikel 8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Salon Afro World en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Salon Afro World op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Salon Afro World behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder i-deal betaling of na vooruitbetaling.

Artikel 9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Salon Afro World gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Salon Afro World is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, als mede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Salon Afro World als mede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Salon Afro World behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Salon Afro World gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Salon Afro World bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Salon Afro World is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, personen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website en die van de fabrikant;
11.2 Salon Afro World is nimmer verantwoordelijk voor productiefouten of ander gebreken van niet door Salon Afro World zelf geproduceerde producten. Hiervoor dient men zich te wenden naar desbetreffende fabrikant.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Salon Afro World aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Salon Afro World zolang de afnemer de vorderingen van Salon Afro World uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Salon Afro World wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Salon Afro World geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Salon Afro World of een door Salon Afro World aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Salon Afro World haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Salon Afro World zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Salon Afro World.

Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Salon Afro World en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ’s-Hertogenbosch kennis, tenzij Salon Afro World er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Aanvullende algemene voorwaarden offerte & montage
In aanvulling op de hiervoor genoemde artikelen zijn bij offertes & montage de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.
1.3 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Offertes
2.1 Salon Afro World is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
wederpartij schriftelijk door middel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging binnen 14 dagen wordt bevestigd.
2.2. Voor particulieren klanten zijn de offertes incl BTW.

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst
3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
3.2. Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed, zal Salon Afro World de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
3.3. de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangeven van eventueel onlogisch verloop van bestaand leidingwerk in wanden, vloeren en plafonds.

Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst
4.1 Salon Afro World zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Salon Afro World
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens (tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.

Artikel 5 Meer- en minderwerk
5.1 Aan Salon Afro World opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt
beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.
5.2 In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, kunnen Salon Afro World en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werk overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door Salon Afro World aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.
5.3 Indien en voor zover Salon Afro World tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal
worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Salon Afro World beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.2 Salon Afro World is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6.3 Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor Salon Afro World voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst
7.1 De vorderingen van Salon Afro World op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het
sluiten van de overeenkomst Salon Afro World ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding
geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
7.2 In dat geval is Salon Afro World bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Salon Afro World schadevergoeding van minimaal 20% te vorderen. Mits anders aangegeven.

Artikel 8 Gebreken
8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Salon Afro World.
8.2 Salon Afro World zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit
inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Salon Afro World slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5 en artikel 9.

Artikel 9 Betaling
9.1 Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden voor uitvoering van de werkzaamheden.
9.2 Salon Afro World blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet
heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Salon Afro World geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Salon Afro World niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.
10.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Salon Afro World opgeschort. Indien deze periode
langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien Salon Afro World bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is Salon Afro World gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1 De door Salon Afro World aan de opdrachtgever verstrekte documenten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van Salon Afro World. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op elke overeenkomst tussen Salon Afro World en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.